Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Образотворче мистецтво

 

                                               Образотворче мистецтво

навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

1-4 класи

 

Пояснювальна записка

 

Невідємною частиною культури, одним із визначальних її проявів є образотворче мистецтво.Тисячоліттями мистецтво займало одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства.

Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і  творчо-діяльнісною складовими.

 

Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, послідовності, наступності та неперервності змісту загальної мистецької освіти, єдності навчання і виховання. Диференціювання тем базується на принципах системності та циклічності подання матеріалу, що узагальнений в структурні блоки. Принципи поліхудожності, інтегративності та варіативності дають змогу вчителям повноцінно застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, педагогічний досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи.

Метоювивчення образотворчого мистецтва є художньо естетичний розвиток учнів, їх емоційної чутливості, практичних творчих умінь, формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, формування загальнокультурної компетентності.

 

Головними завданнями курсу є:

Формування

  • емоційно-естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості;
  • особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності;
  • художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти;
  • елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності;

розвиток

  • чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва (у відповідності до вікових можливостей), оцінювати естетичні явища;
  • універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо;
  • художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності;

засвоєння учнями

  • початкових знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі;
  • основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору, руху тощо;
  • елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

 

Умовою успішноїреалізації завдань програми є:

-практичне ознайомлення учнів із виражальними засобами образотворчого мистецтва;

-формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду та залучення до художньо-творчої діяльності шляхом опанування основних правил-понятьна чуттєвому рівні;

-розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, художньо-образного мислення, потреби і здатності до художньо-творчої самореалізації;

-спонукання до необхідності вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими.

Програма передбачає такіосновні види художньої діяльності учнів на уроках, як    сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання творів мистецтва) та практична  художня діяльність (репродуктивно-творча і творча).

Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей.

Практична  художня діяльністьу початковій школі  має пропедевтичний характер і передбачає ознайомлення з різноманітними художніми матеріалами й техніками та включає роботу за зразком, з пам’яті, з натури, за уявою; на площині та в обємі.

 

Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована законцентричним принципомвивчення навчального матеріалу,який допускає повторне вивчення окремих темі понятьзмістової лінії у кожному наступному році навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

Матеріал програми згруповано ублоки-теми,кількість уроків та тематика завданьв яких є орієнтовною.Вчитель на свій вибір може визначати послідовність виконання репродуктивних, практичних,творчих завдань і вправ,самостійнообираєорієнтовні тематичні завдання тахудожні техніки і матеріали із запропонованих програмою.

Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, у тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, відвідування виставок, проведення уроків на природі тощо.

Методикою програми передбачено гармонійне поєднання в структурі уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва (музика, поезія тощо). Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати міжпредметні зв’язки й з іншими галузями: “Технології”, “Мови і літератури”, “Природознавство”, “Суспільствознавство”, “Математика”, “Здоров’я і фізична культура”. У школах, які мають необхідне компютерне забезпечення, при виконанні окремих творчих завдань, бажано користуватися растровими програмами типуCorelPhotoPaint таPainter.

Особливу увагу на уроках образотворчого мистецтва слід приділяти збереженню  психічного та фізичного  здоров’я дитини. Педагог має створювати на уроках емоційно-піднесену атмосферу, що сприятиме зустрічі з прекрасним та розвантаженню дитини. Для підтримки здоров’я  учнів на уроках необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки при роботі з різноманітними художніми матеріалами та інструментами, розвивати моторику дрібних м’язів пальців і кистей рук, координацію рухів, проводити фізкультхвилинки, уроки на природі тощо.